Converter | Tezlanish birliklarini bir-biriga o'tkazish
e simvolini qanday tushunish kerak? (Misollar asosida)
0.66e11 == 0.66*1011 == 66000000000

8.99e5 == 8.99*105 == 899000

0.66e-11 == 0.66*10-11 == 0.0000000000066

^ - kvadrat degani, ya'ni darajasi 2ga teng!
km/s2
metr/s2
mm/s2
Tezlanish o'lchamlari bo'yicha qo'llanma
BirlikAbbreviaturaQiymat
Kilometr/sekund(kvadrat)km/s21
Metr/sekund(kvadrat)metr/s20.001 km/s2
Millimetr/sekund(kvadrat)mm/s20.2778 metr/s2